Lista aktualności Lista aktualności

Gniazda czekają na lokatorów

W naszych lasach wybudowano 6 sztucznych gniazd dla rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków: 3 dla rybołowa i 3 dla puchacza.

Budowa sztucznych gniazd dla puchacza i rybołowa to jedno z działań ochronnych zapisanych w ustanowionym na początku tego roku planie zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków "Puszcza Notecka" w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Ponad 99% lasów Nadleśnictwa Sieraków leży w granicach tej ostoi.

Puchacz i rybołów zajmują szczególne miejsce wśród 20 gatunków ptaków zinwentaryzowanych jako przedmioty ochrony tego obszaru, ponieważ ich stan ochrony uznano za niezadowalający. Dlatego też większość działań ochronnych koncentruje się na poprawieniu tej niekorzystnej sytuacji.

Nadleśnictwo Sieraków jako jedyne w całej RDLP w Poznaniu może pochwalić się występowaniem puchacza. Puchacz to największa europejska sowa. W Polsce jego liczebność szacuje się na poziomie 250-280 par. Preferuje tereny o zróżnicowanej rzeźbie i krajobrazie, z dużym udziałem lasów, bagien, torfowisk, wód i innych powierzchni otwartych. Żywi się przeważnie ptactwem wodnym: kaczkami, łyskami itp. Sam gniazda nie buduje, wykorzystuje jedynie stare gniazda dużych ptaków drapieżnych (np. bielika) i bociana czarnego. Może gnieździć się także na ziemi, w wykrotach, na kępach w olsie i innych tego typu kryjówkach. Jednak lęgi naziemne puchacza są bardzo narażone na ataki drapieżników. Dlatego tak bardzo ważnym zadaniem jest budowa dla niego sztucznych nadrzewnych miejsc lęgowych - tzw. platform, które chętnie zajmuje. Puchacz jest szczególnie wrażliwy na płoszenie i niepokojenie w okresie lęgowym, dlatego jego stanowiska są objęte ochroną strefową.

Rybołów jest ptakiem jeszcze bardziej nielicznym od puchacza. Jego liczebność w naszym kraju nie przekracza 40 par i stale maleje. Jego głównym pożywieniem są ryby. Gniazda buduje w sąsiedztwie jezior i innych zbiorników wodnych na najwyższych drzewach górujących nad otoczeniem, najchętniej na starych - ponad 150-letnich sosnach, a także na słupach teleenergetycznych. Chętnie zasiedla sztuczne platformy lęgowe. Poważnym zagrożeniem dla rybołowa jest odstrzał na stawach rybnych.

W całym obszarze specjalnej ochrony ptaków "Puszcza Notecka" zaplanowano zamontowanie 13 sztucznych gniazd (8 dla rybołowa i 5 dla puchacza), z czego w wielkopolskiej części obszaru 9: 5 dla puchacza i 4 dla rybołowa. Znaczną większość z nich, bo aż 6 (po 3 dla obu gatunków) zlokalizowano w lasach Nadleśnictwa Sieraków.

Gniazda wykonano wg metodyki Komitetu Ochrony Orłów KOO.

Działanie ochronne polegające na montażu sztucznych platform lęgowych sfinansowała w całości Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Zobacz także kolejne etapy budowy gniazda dla rybołowa oraz niepowtarzalne zdjęcia naszych lasów wykonane z wierzchołka drzewa w zakładce Galeria.