Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieraków

w sprawie naboru na stanowisku Specjalista ds. księgowych (nabór zewnętrzny)

Organizator rekrutacji

Nadleśnictwo Sieraków
Bucharzewo 153
64-410 Sieraków
e-mail: sierakow@poznan.lasy.gov.pl

Tryb prowadzenia naboru

Nabór prowadzony jest w oparciu o Regulamin naboru na stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, wprowadzony Zarządzeniem nr 21 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak spr. DO.1101.51.2021.

Opis stanowiska (zakres ważniejszych zadań)

 1. Prowadzenie spraw związanych z ZUS;
 2. Kontrola merytoryczna list płac;
 3. Rozliczanie składek PPK, PIT, PFRON;
 4. Bieżąca kontrola dokumentów księgowych, dekretacja faktur, księgowanie faktur;
 5. Naliczanie ZFŚS;
 6. Prowadzenie danych planistycznych Nadleśnictwa w zakresie kosztów, przychodów administracyjnych i Funduszu Leśnego, a także plan wynagrodzeń;
 7. Prowadzenie spraw związanych z podatkami lokalnymi;
 8. Prowadzenie rozliczeń w zakresie dotacji zewnętrznych i wewnętrznych;
 9. Uczestniczenie w sporządzaniu sprawozdań miesięcznych i rocznych.

Termin zatrudnienia i miejsce wykonywania pracy

 1. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy lipiec 2022 r.;
 2. Zatrudnienie  umowa o pracę – na 3 miesięczny okres próbny, docelowo zatrudnienie na czas nieokreślony;
 3. Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywana w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, w siedzibie i  na terenie Nadleśnictwa Sieraków Bucharzewo 153, 64-410 Sieraków;
 4. Zadania wykonywane będą na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, praca przy monitorze może przekraczać cztery godziny dziennie;
 5. Wynagrodzenie zgodne z zasadami określonymi w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym dla Pracowników PGL LP;
 6. Możliwość rozwoju zawodowego;
 7. Świadczenia zdrowotne i socjalne;
 8. Nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania.

Minimalne wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie średnie i 7 lat stażu lub wyższe i 2 lata stażu pracy;

Wymagania fakultatywne

 1. Wykształcenie na kierunku ekonomicznym lub pokrewnym;
 2. Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z księgowością potwierdzone odpowiednimi dokumentami;
 3. Znajomość obsługi programów użytkowych, SILP i SILPweb oraz modułu Finanse i Księgowość;
 4. Umiejętności analityczne, tworzenia zestawień w oparciu o dokumenty źródłowe;
 5. Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook);
 6. Obywatelstwo polskie, pełnia zdolności do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 7. Predyspozycje osobowe: samodzielność, dobra organizacja pracy, sumienność, dokładność, rzetelność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 8. Prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem;
 2. CV wraz z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem;
 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe opatrzone własnoręcznym podpisem;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu opatrzone własnoręcznym podpisem;
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone  kursy i szkolenia przydatne na stanowisku objętym naborem, potwierdzone własnoręcznym podpisem;
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niezbędne do realizacji procesu naboru (załącznik nr 1);
 7. Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy w LP (załącznik nr 2);

Termin i miejsce składania dokumentów przez kandydatów

Wymagane dokumenty wraz z danymi do kontaktu należy składać do 29 kwietnia 2022 roku do godziny 14:00 (decyduje data wpływu):

 • Osobiście, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Nadleśnictwa Sieraków, Bucharzewo 153, 64-410 Sieraków, w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku;
 • Pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Sieraków, Bucharzewo 153, 64-410 Sieraków;
 • Elektronicznie, na adres: sierakow@poznan.lasy.gov.pl;

Każda z ww. form przesłania ofert powinna być opatrzona klauzulą: „Nabór na stanowisko Specjalista  ds. księgowych” wraz z danymi do kontaktu.
Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną.

Informacje dodatkowe

 1. W przypadku zakwalifikowania do dalszego etapu rekrutacji kandydaci , o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną ;
 2. Oryginały złożonych kserokopii dokumentów prosimy zabrać do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
 3. Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniony jest Specjalista ds. pracowniczych - pani Agnieszka Tomczak (telefon: 61 295 36 12);
 4. Aplikacje kandydatów, którym nie zaproponowano nawiązania stosunku pracy, zostaną zwrócone lub zniszczone (trwale usunięte z elektronicznych nośników danych) w terminie do 14 dni od zakończenia postepowania rekrutacyjnego;
 5. Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieraków może uczestniczyć w każdym etapie postępowania rekrutacyjnego;
 6. Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieraków zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na każdym etapie, bez podania przyczyny;
 7. Nadleśnictwo Sieraków nie zwraca kandydatom kosztów związanych z rekrutacją;
 8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, Nadleśnictwo Sieraków w załączniku nr 1 zamieszcza klauzulę informacyjną o postępowaniu z danymi osobowymi uzyskanymi na potrzeby rekrutacji.

po. Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieraków

Aleksandra Naparty (-)