Asset Publisher Asset Publisher

Starszy referent w dziale gospodarki leśnej

Ogłoszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieraków w sprawie naboru na stanowisko starszego referenta w dziale gospodarki leśnej (nabór wewnętrzny) - sprzedaż drewna i marketing

1. Organizator rekrutacji:

Nadleśnictwo Sieraków
Bucharzewo 153
64-410 Sieraków
e-mail: sierakow@poznan.lasy.gov.pl

2. Tryb prowadzenia naboru:

 1. Nabór prowadzony jest w oparciu o Regulamin naboru na stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, wprowadzony Zarządzeniem nr 21 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu z dnia 1 lipca 2021 r., zn. spr. DO.1101.51.2021.
 2. W naborze mogą uczestniczyć jedynie pracownicy zatrudnieni w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, jak również osoby, z którymi pracodawca Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe rozwiązał stosunek pracy po 02 kwietnia 2020 r.

3. Opis stanowiska (zakres ważniejszych zadań):

 1. Prowadzenie całokształtu w planowaniu rzeczowym, finansowym i rozliczeniowym prac w działach: pozyskanie i zrywka drewna.
 2. Instruktaż i nadzór nad sporządzaniem projektów planów rocznych w leśnictwach, opracowanie danych.
 3. Instruktaż i wykonanie prac w zakresie szacunków brakarskich pozyskania i zrywki drewna w module ACER.
 4. Sporządzanie planów pozyskania oraz sprzedaży drewna.
 5. Przygotowywanie ofert sprzedaży drewna.
 6. Sporządzanie i obsługa umów sprzedaży drewna.
 7. Instruktaż i nadzór nad stosowaniem wymogów certyfikatu FSC i PEFC w zakresie pozyskania i zrywki drewna oraz stosowanych technologii.
 8. Przygotowanie materiałów dot. przetargów na prace leśne w zakresie swojego działania.
 9. Rozliczenie umów z podmiotami wykonującymi prace leśne w zakresie swojego działania.
 10. Korzystanie z Leśnej Mapy Numerycznej w zakresie stanowiska pracy.
 11. Pełnienie funkcji administratora Portalu Leśno Drzewnego oraz aplikacji e-drewno.
 12. Dbanie o racjonalne zagospodarowanie i wykorzystanie surowca drzewnego poprzez nadzór nad prawidłową sortymentacją, wyróbką, konserwacją i rotacją.
 13. Kontrola wykonania planów pozyskania drewna w leśnictwach z uwzględnieniem możliwości zbytu sortymentów.
 14. Uczestniczenie w organizacji sprzedaży drewna wg aktualnie obowiązujących zasad z myślą o najwyższej opłacalności.

4. Termin zatrudnienia i miejsce wykonywania pracy:

 1. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy wrzesień 2021 r.;
 2. Zatrudnienie umowa o pracę – na okres próbny, docelowo możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony;
 3. Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywana w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, w siedzibie i na terenie Nadleśnictwa Sieraków, Bucharzewo 153, 64-410 Sieraków;
 4. Zadania wykonywane będą na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, praca przy monitorze może przekraczać cztery godziny dziennie;
 5. Nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania.

5. Minimalne wymagania kwalifikacyjne:

 1. Wykształcenie wyższe po stażu lub śrenie 3 lata stażu.

6. Wymagania fakultatywne:

 1. Wykształcenie wyższe leśne,
 2. Posiadanie dłuższego stażu pracy niż określone w pkt. 5.1,
 3. Teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień związanych z proponowanym stanowiskiem,
 4. Znajomość obsługi programów użytkowych: SILP i SILPweb, modułu ACER oraz aplikacji na rejestratorze Leśniczego,
 5. Kurs brakarski,
 6. Umiejętności analityczne, tworzenia zestawień w oparciu o dokumenty źródłowe,
 7. Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook),
 8. Predyspozycje osobowe: samodzielność, dobra organizacja pracy, sumienność, dokładność, rzetelność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 9. Prawo jazdy kat. B.

7. Wymagane dokumenty

 1. Llist motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem;
 2. CV wraz z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem;
 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe opatrzone własnoręcznym podpisem;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu opatrzone własnoręcznym podpisem;
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane ukończone kursy i szkolenia przydatne na stanowisku objętym naborem, potwierdzone własnoręcznym podpisem;
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, opatrzone własnoręcznym podpisem (załącznik nr 1);
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (załącznik nr 2);
 8. Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy w LP ( załącznik nr 3).

8. Termin i miejsce składania dokumentów przez kandydatów:

Wymagane dokumenty wraz z danymi do kontaktu należy składać do 6 sierpnia 2021 r. do godziny 12:00 (decyduje data wpływu):

 1. osobiście, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Nadleśnictwa Sieraków, Bucharzewo 153, 64-410 Sieraków, w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku;
 2. pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Sieraków, Bucharzewo 153, 64-410 Sieraków;
 3. elektronicznie, na adres: sierakow@poznan.lasy.gov.pl

Każda z ww. form przesłania ofert powinna być opatrzona klauzulą: „Nabór na stanowisko Starszego referenta w dziale gospodarki leśnej – sprzedaż drewna i marketing” wraz z danymi do kontaktu.

Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną.

9. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalno-merytoryczne i zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.
 2. Oryginały złożonych kserokopii dokumentów prosimy zabrać do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniony jest Specjalista ds. pracowniczych - pani Agnieszka Tomczak (telefon: 612953612).
 4. Aplikacje kandydatów, którym nie zaproponowano nawiązania stosunku pracy, zostaną zwrócone lub zniszczone (trwale usunięte z elektronicznych nośników danych) w terminie do 14 dni od zakończenia postepowania rekrutacyjnego.
 5. Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieraków może uczestniczyć w każdym etapie postępowania rekrutacyjnego.
 6. Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieraków zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na każdym etapie, bez podania przyczyny.
 7. Nadleśnictwo Sieraków nie zwraca kandydatom kosztów związanych z rekrutacją.
 8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, Nadleśnictwo Sieraków w załączniku nr 3 zamieszcza klauzulę informacyjną o postępowaniu z danymi osobowymi uzyskanymi na potrzeby rekrutacji.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieraków

Jarosław Nowakowski (-)