Asset Publisher Asset Publisher

Zapytanie o cenę

Wykonanie jednorazowej usługi - prac pielęgnacyjnych na parkingu autobusowym przy siedzibie Nadleśnictwa oraz prac pielęgnacyjnych na terenie Osady Leśnik

Nadleśnictwo Sieraków zwraca się z zapytaniem o cenę usługi świadczonej na rzecz Nadleśnictwa w skład której wchodzi wykonanie jednorazowej usługi - prac pielęgnacyjnych na parkingu autobusowym przy siedzibie Nadleśnictwa oraz prac pielęgnacyjnych na terenie Osady Leśnik.

  1. Parking autobusowy przy siedzibie Nadleśnictwa

    • prace pielęgnacyjne polegające na wykoszeniu trawy na parkingu należącym do n-ctwa w Bucharzewie wraz z wywozem pozostałości po koszeniu;
  2. Osada Leśnik

    • prace pielęgnacyjne polegające na wykoszeniu trawy, obcięciu żywopłotów wokół placu stanowiącego własność n-ctwa na terenie osady leśnej Kwilcz Leśnik wraz z wywozem pozostałości po koszeniu

Ofertę należy złożyć do dnia 04.08.2021 r. godz. 10.00 w kopercie zaadresowanej: Nadleśnictwo Sieraków z siedzibą w Bucharzewie z dopiskiem: „Wykonanie jednorazowej usługi - prac pielęgnacyjnych na parkingu autobusowym przy siedzibie Nadleśnictwa oraz prac pielęgnacyjne na terenie Osady Leśnik”.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 100 % cena.

Na przedmiotowe prace zostanie wystawione zlecenie.

W ofercie należy przedstawić cenę netto oraz brutto na wykonanie poszczególnych zadań/prac.

Przed przystąpieniem do wyceny zapraszamy do odbycia wizji lokalnej.

W celu umówienia się na wizję lokalną proszę o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy  w godz. pracy Nadleśnictwa.

Termin wykonania prac do 20.08.2021 roku

Prace należy wykonać zgodnie z harmonogramem prac stanowiącym załącznik nr 2 do ZOC

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowych prac udziela p. Rafał Tomczak.

Do oferty należy dostarczyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z określeniem zakresu działalności i wskazaniem osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu oferenta wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.