Wydawca treści Wydawca treści

Nowe tablice edukacyjne

Z powodu panującej pandemii nie możemy ostatnio zaprosić was na zajęcia w ogrodzie "Leśna Przygoda". Jednak, patrząc optymistycznie w przyszłość, wzbogaciliśmy ten obiekt o 8 nowych tablic.

Tematyka nowych tablic koncentruje się na lokalnej specyfice Puszczy Noteckiej, a także aktualnych problemach dotykających lasy w całej Polsce i Europie:

 • Osłabienie drzewostanów przez zmiany klimatu i gradacja kornika drukarza;

 • Jak z głową dokarmiać ptaki zimą i czy dokarmianie jest dla nich korzystne gdy zima jest ciepła i bezśnieżna;

 • O wilku, którego coraz częściej spotykamy w puszczańskich lasach i nie tylko;

 • Odwieczny dylemat uczestników leśnych zajęć edukacyjnych, czyli czy sarna jest żoną jelenia;

 • Niezwykła historia, która wydarzyła się prawie 100 lat temu i wywarła wpływ na kształt Puszczy Noteckiej.

Póki co zapraszamy na "wirtualny spacer" i zapoznanie się z treścią tablic w galerii do artykułu.

Całkowita wartość przedsięwzięcia brutto:
9 249.60 zł
Kwota dofinansowania brutto: 4 624.80 zł

Przedsięwzięcie pn. Zakup i montaż ośmiu tablic edukacyjnych w ogrodzie edukacyjnym "Leśna Przygoda" przy siedzibie Nadleśnictwa Sieraków w Bucharzewie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Tablica edukacyjna pod tytułem Poznajcie kornika drukarza część pierwsza

Tablica edukacyjna pod tytułem Poznajcie kornika drukarza część druga

Tablica edukacyjna pod tytułem Jak mądrze dokarmiać ptaki

Tablica edukacyjna pod tytułem Sarna nie jest żoną jelenia

Tablica edukacyjna pod tytułem O wilku mowa część pierwsza

Tablica edukacyjna pod tytułem O wilku mowa część druga

Tablica edukacyjna pod tytułem Historia gradacji strzygoni choinówki w Puszczy Noteckiej część pierwsza

Tablica edukacyjna pod tytułem Historia gradacji strzygoni choinówki w Puszczy Noteckiej część druga


Nowe materiały edukacyjne

Przedsięwzięcie pn. "Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość o roli lasów w postępujących zmianach klimatu na terenie Poznania i okolic"

Termin realizacji: 17.02.2022 - 25.11.2022r. Wartość projektu:
101 664,07 zł Dofinansowanie:
59 238,64 zł
Cel ogólny przedsięwzięcia: Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości społeczeństwa o roli lasów w adaptacji do zmian klimatu. Kształtowanie postaw
środowiskowych.

W ramach wniosku, zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym zrealizowano
następujące zadania:

Pozycja II.1 opracowanie kalendarza edukacyjnego (1kpl.)

W ramach wniosku zlecono opracowanie kalendarza, na które składało się wykonanie 12 grafik ptaków drapieżnych, korekta językowa przygotowanych przez leśnika ornitologa
opisów oraz skład i opracowanie graficzne. Grafiki wykonała w ramach umowy o dzieło Anita
Rusiecka.

Pozycja II.2 wydruk kalendarza edukacyjnego (1000szt.)

Ścienny kalendarz edukacyjny jest corocznie wydawany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu i ściśle nawiązuje do osobliwości przyrodniczych Wielkopolski. W tym roku kalendarz pn. „Skrzydlaci łowcy Wielkopolski” obejmuje ptaki drapieżne pospolicie występujące w naszym otoczeniu. Opisy zostały przygotowane przez leśnika ornitologa w taki sposób, aby przybliżyć odbiorcy sylwetkę tych pięknych ptaków, ale i konieczność ich czynnej ochrony. W tym roku kalendarz po raz pierwszy posiada oprawę z listwy drewnianej. W kalendarium zaznaczono poza świętami kalendarzowymi również wiele świąt ekologicznych, które mają przypominać każdemu człowiekowi o konieczności ochrony przyrody.

Pozycja II.3 Opracowanie i wydruk mapy edukacyjno-turystycznej Nadleśnictwa Grodzisk (1500 szt.)

Mapy są wręczane uczestnikom zajęć edukacyjnych wszystkich grup wiekowych, w tym przedszkolne, szkolne, harcerskie itp., jak i wykorzystywane indywidualnie np. w ramach integracji pracowniczej firm wykonujących na terenie nadleśnictwa zadania proekologiczne jak zbieranie śmieci, sadzenie lasu czy zbiór żołędzi. Mapy są także dodatkiem do nagród wręczanych uczestnikom zawodów sportowych odbywających się na terenie lasów Nadleśnictwa Grodzisk. Część map przekazano do urzędów gmin i powiatów na terenie nadleśnictwa oraz współpracujących, z nim stowarzyszeń jak: kluby biegacza, koła gospodyń wiejskich, OSP itp. Mapa jest bardzo dobrym nośnikiem informacji nie tylko kartograficznej, ale również krajoznawczej, przyrodniczej, historycznej i ekologicznej poprzez zamieszczone w części opisowej teksty na temat: samego nadleśnictwa i jego działań w sferach; gospodarki, ochrony środowiska, edukacji itp., gmin znajdującychsię na terenie nadleśnictwa, atrakcji turystycznych, zabytków, tras biegowych, nordicwalking i rowerowych. Ważne miejsce zajmują informacje teleadresowe oraz infografiki na temat bezpiecznego i właściwego zachowania się w lesie.

Pozycja II.4 Zakup pomocy dydaktycznych (łącznie 259 szt.)

W ramach wniosku na potrzeby zajęć edukacyjnych z grupami dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zakupiono skrzyneczkę z makietami nasion różnych gatunków drzew liściastych i iglastych (1 szt. ). Makiety nasion zostały wykonane z trwałego materiału i w rozmiarze umożliwiającym ich obserwację nawet ze znacznej odległości. Zakupiona makieta pomoże w realizacji tematu związanego z rozpoznawaniem drzew leśnych. Leśnicy zarządzają lasami w duchu zrównoważonej gospodarki leśnej. Oznacza to, że produkując drewno, działają z poszanowaniem praw natury a także zaspokajają potrzeby społeczne. Temat zrównoważonego rozwoju jest poruszany również podczas zajęć edukacyjnych odbywających się na terenie Poznania i okolic. Aby ułatwić tłumaczenie zależności wyborów konsumenckich i ich wpływu na środowisko, zakupiono drewnianą makietę świata pn. „Kontynenty” (1 szt.). Jest to gra edukacyjna o lasach na świecie i zrównoważonym rozwoju. Nadleśnictwo Karczma Borowa dysponuje obiektami, służącymi do prowadzenia działalności edukacyjnych przez cały rok. Są to m.in. Centrum Edukacji Ekologicznej, ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Wokół Polanych Trzech Dębów”, Punkt turystycznoedukacyjny „Uroczysko Nadolnik” oraz „Kącik edukacyjny” przy siedzibie Nadleśnictwa Karczma Borowa. Wszelkiego rodzaju placówki oświaty, stowarzyszenia, a także indywidualni turyści chętnie korzystają z oferty edukacyjnej nadleśnictwa, która jest bezpłatna i dostępna dla każdego. Corocznie ponad 2 tys. osób bierze udział w zajęciach edukacyjnych. Interaktywne tablice (4 szt.) przenośne wraz ze sztalugami o tematyce: „Poznajemy zwierzęta”, „Jakie to drzewo?”, „Jaki to ptak?”, „Gady i płazy” zostały umieszczone w Centrum Edukacji Ekologicznej przy biurowcu nadleśnictwa. Jest to najczęściej i najliczniej odwiedzany obiekt edukacyjny w nadleśnictwie. Chętnie goszczą tu grupy zarówno najmłodsze, jak i te starsze. Zestawy pluszowych zwierząt, a szczególnie ptaków firmy Wild Republic dadzą wiele radości i zabawy zarówno dla młodszych i starszych. Są to ptaki o wys. 13-16 cm, z nagranymi głosami, potwierdzonymi certyfikatem Cornell Lab of Ornithology (USA) i CEntre Bioacoustique, Alpin. Pluszaki są także zaakceptowane przez RSPB (Royal Society for the Protection of Birds). Znakomite dla młodych obserwatorów ptaków i nie tylko. Pomoce dydaktyczne rekomendowane są przez dra Andrzeja Kruszewicza, dyrektora
warszawskiego zoo, który jest autorem i tłumaczem wielu publikacji z zakresu ornitologii. W ramach wniosku zakupiono 2 zestawy (2 szt.) pluszaków- ptaki i zwierzęta leśne. Zestaw kształtów liści ze sklejki wraz z kartami w ilości 230 szt. może być wykorzystywany zarówno do nauki rozpoznawania gatunków, jak i rysowania kształtów i kolorowania liści przez najmłodsze dzieci. Dzięki niewielkim kształtom i możliwości przenoszenia zestawów, zakupiony sprzęt i materiały będą mogły być wykorzystywane nie tylko w Centrum Edukacji Ekologicznej przynadleśnictwie, ale również w różnych placówkach oświaty, w których prowadzona jest edukacja leśna, a także podczas festynów i eventów. Materiały uatrakcyjnią nasze centrum i pozwolą edukatorom na szersze i ciekawsze pole wyboru tematyki prowadzonych zajęć. Nadleśnictwo Sieraków zleciło wykonanie puzzli ze sklejki pn. od nasiona do deski” (10szt.) Puzzle są formatu 130x90 cm z nadrukami przedstawiającymi proces tworzenia produktów z drewna ,,od nasiona do deski”, mają na celu zapoznanie się z jedną z funkcji lasu czyli funkcją gospodarczą lasu. Wydruki infografik na sklejce 100x75 cm, mają na celu ułatwić postrzeganie poszczególnych leśnych problemów oraz pogłębienie wiedzy z zakresu tematyki leśnej (10szt.) Twister recyklingowy ma na celu uświadomić osoby biorące udział w grze jak ważne jest świadome używanie przedmiotów w duchu „Zero Waste” oraz recykling (1 szt.).


Ukazała się mapa turystyczno-przyrodnicza z przewodnikiem po Nadleśnictwie Sieraków

Przedsięwzięcie pn.: "Opracowanie i druk 3000 egz. mapy turystyczno-przyrodniczej z przewodnikiem po Nadleśnictwie Sieraków” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Całkowita wartość przedsięwzięcia:
12 127,50 zł brutto
Kwota dofinansowania:
6 063,75 zł brutto
Na mapie zaznaczono m.in.:

 • granice nadleśnictwa i granice leśnictw,
 • podział powierzchniowy lasu (granice i numery oddziałów leśnych),
 • siedzibę nadleśnictwa i leśniczówki,
 • granice Sierakowskiego Parku Krajobrazowego,
 • rezerwaty i pomniki przyrody,
 • drogi,
 • cieki i zbiorniki wodne,
 • miejsca postoju pojazdów oraz miejsca biwakowania,
 • szlaki rowerowe i piesze oraz różne atrakcje turystyczne.

Na rewersie mapy znajduje się przewodnik z podstawowymi informacjami nt. Nadleśnictwa Sieraków, pogrupowanymi w krótkie rozdziały:

 • Położenie nadleśnictwa,
 • Formy ochrony przyrody w nadleśnictwie,
 • Hodowla lasu,
 • Ochrona lasu,
 • Edukacja leśna, turystyka i rekreacja.

Opisom towarzyszą zdjęcia wykonane przez pracowników Nadleśnictwa Sieraków.

W publikacji zamieszczono także dane kontaktowe do nadleśnictwa oraz do wszystkich leśnictw.

Osoby zainteresowane będą miały możliwość otrzymać egzemplarz mapy bezpłatnie podczas zajęć edukacyjnych, konkursów oraz imprez promocyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Nadleśnictwo Sieraków.


Buki nad Jeziorem Lutomskim udostępnione ponownie

Nadleśnictwo Sieraków odtworzyło 1,7-kilometrowy odcinek szlaku turystycznego w rezerwacie przyrody "Buki nad Jeziorem Lutomskim", po jego zniszczeniu przez huragan w 2014 r.

Rezerwat przyrody "Buki nad Jeziorem Lutomskim" o pow. 55,17 ha utworzono w 1958 r. w celu zachowania fragmentu najlepiej zachowanego w tej części kraju lasu bukowego o cechach zespołu naturalnego. Na ten moment czekało wielu. Po przeszło 2 latach starań udało się odtworzyć północną część czerwonego szlaku turystycznego o długości 1,7 km w rezerwacie przyrody "Buki nad Jeziorem Lutomskim", który od wielu lat stanowi jedną z głównych atrakcji turystycznych gminy Sieraków i powiatu międzychodzkiego.

Rezerwat przyrody "Buki nad Jeziorem Lutomskim" poważnie ucierpiał od huraganowych wiatrów latem 2014 r. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników szlaku, Nadleśnictwo Sieraków, jako zarządca terenu rezerwatu, działając na podstawie ustawy o lasach, zamknęło szlak do odwołania ze względu na poważne zagrożenie od połamanych drzew - wiatrołomów.

Jesienią 2016 r.:

 • Wyremontowano schody przy północnym wejściu do rezerwatu,
 • Poprzecinano i zabezpieczono wszystkie wiatrołomy blokujące przejście,
 • Wycięto krzewy bzu czarnego i leszczyny zarastające szlak,
 • Ułożono kładki i mostki,
 • Wyremontowano istniejący mostek – wymieniono deski i poręcze,
 • Wykonano obejścia po stopniach nad karpą osuniętą w bagno,
 • Wykonano przejście przez źródliska z kładkami i poręczami,
 • Oczyszczono jar i wykonano w nim stopnie wraz z poręczami do nowego wyjścia ze szlaku;
 • Zaktualizowano tablicę informacyjną przy północnym wejściu do rezerwatu oraz ustawiono 2 nowe stelaże z tablicami informacyjnymi: jeden przy nowym wyjściu z rezerwatu i drugi przy starym nieczynnym południowym wejściu do rezerwatu od strony drogi Grobia – Lutomek.

Obejrzyj wyremontowaną ścieżkę w tv wielkopolska.

Prace w rezerwacie przyrody "Buki nad Jeziorem Lutomskim" wykonano po uzyskaniu stosownego zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, sprawującego nadzór nad rezerwatem.

Całkowita wartość przedsięwzięcia brutto                - 62 486,21 zł. Kwota dofinansowania brutto                - 21 137,94 zł. Przedsięwzięcie pn. Częściowe odtworzenie i modernizacja ścieżki przyrodniczej w rezerwacie przyrody "Buki nad Jeziorem Lutomskim"  po jej zniszczeniu na skutek huraganowych wiatrów w 2014 r. dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.