Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie

Ogłoszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieraków w sprawie naboru na stanowisku Specjalista ds. księgowych (nabór wewnętrzny)

1. Organizator rekrutacji

Nadleśnictwo Sieraków

Bucharzewo 153

64-410 Sieraków

e-mail: sierakow@poznan.lasy.gov.pl

2. Tryb prowadzenia naboru

 1. Nabór prowadzony jest w oparciu o Regulamin naboru na stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, wprowadzony Zarządzeniem nr 11 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu z dnia 10 lutego 2023 r., Zn. spr.: DO.1101.19.2023.
 2. W naborze wewnętrznym mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które w dniu popisania ogłoszenia naboru pozostają w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w jednostkach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

3. Opis stanowiska (zakres ważniejszych zadań)

 1. Bieżąca kontrola dokumentów księgowych, dekretacja faktur, księgowanie faktur;
 2. Prowadzenie danych planistycznych Nadleśnictwa;
 3. Sporządzanie przelewów;
 4. Analiza przychodów i kosztów, cechowanie dokumentów – podatek CIT;
 5. Prowadzenie magazynu Nadleśnictwa.

4. Termin zatrudnienia i miejsce wykonywania pracy

 1. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy sierpień 2024 r.;
 2. Zatrudnienie umowa o pracę – na 3 miesięczny okres próbny, docelowo zatrudnienie na czas nieokreślony;
 3. Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywana w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, w siedzibie i na terenie Nadleśnictwa Sieraków Bucharzewo 153, 64-410 Sieraków;
 4. Zadania wykonywane będą na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, praca przy monitorze może przekraczać cztery godziny dziennie;
 5. Wynagrodzenie zgodne z zasadami określonymi w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym dla Pracowników PGL LP;
 6. Możliwość rozwoju zawodowego;
 7. Świadczenia zdrowotne i socjalne;
 8. Nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania.

5. Minimalne wymagania kwalifikacyjne

 1. Wykształcenie średnie i 7 lat stażu lub wyższe i 2 lata stażu pracy.

6. Wymagania fakultatywne

 1. Preferowane wykształcenie wyższe na kierunku ekonomicznym lub pokrewnym;
 2. Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z księgowością;
 3. Znajomość obsługi programów użytkowych, SILP i SILPweb oraz modułu Finanse i Księgowość;
 4. Umiejętności analityczne, tworzenia zestawień w oparciu o dokumenty źródłowe;
 5. Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook);
 6. Predyspozycje osobowe: samodzielność, dobra organizacja pracy, sumienność, dokładność, rzetelność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 7. Prawo jazdy kat. B.

7. Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem;
 2. CV wraz z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem;
 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe opatrzone własnoręcznym podpisem;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu opatrzone własnoręcznym podpisem;
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia przydatne na stanowisku objętym naborem, potwierdzone własnoręcznym podpisem;
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niezbędne do realizacji procesu naboru (załącznik nr 1);
 7. Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy w LP (załącznik nr 2).

8. Termin i miejsce składania dokumentów przez kandydatów

Wymagane dokumenty wraz z danymi do kontaktu należy składać do 24 lipca 2024 r. do godziny 14:00 (decyduje data wpływu).
 • Osobiście, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Nadleśnictwa Sieraków, Bucharzewo 153, 64-410 Sieraków, w godzinach 7:00 - 15:00, od poniedziałku do piątku;
 • Pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Sieraków, Bucharzewo 153, 64-410 Sieraków;
 • Elektronicznie, na adres: sierakow@poznan.lasy.gov.pl
Każda z ww. form przesłania ofert powinna być opatrzona klauzulą: „Nabór na stanowisko Specjalista ds. księgowych” wraz z danymi do kontaktu. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną.

9. Informacje dodatkowe

 1. W przypadku zakwalifikowania do dalszego etapu rekrutacji kandydaci, o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną;
 2. Oryginały złożonych kserokopii dokumentów prosimy zabrać do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
 3. Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniony jest Specjalista ds. pracowniczych - pani Agnieszka Tomczak (telefon: 612953612);
 4. Aplikacje kandydatów, którym nie zaproponowano nawiązania stosunku pracy, zostaną zwrócone lub zniszczone (trwale usunięte z elektronicznych nośników danych) po upływie 1 miesiąca od zakończenia postepowania rekrutacyjnego;
 5. Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieraków ma prawo do uczestnictwa w każdym etapie postępowania rekrutacyjnego;
 6. Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieraków ma prawo do unieważnienia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie;
 7. Nadleśnictwo Sieraków nie zwraca kandydatom kosztów związanych z rekrutacją;
 8. Zgodnie z art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, Nadleśnictwo Sieraków w załączniku nr 1 zamieszcza klauzulę informacyjną o postępowaniu z danymi osobowymi uzyskanymi na potrzeby rekrutacji.