Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

Przedmiot postępowania: sprzedaż zbędnych materiałów magazynowych w postaci siatki metalowej z rozbiórki ogrodzeń upraw leśnych

 1. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sieraków z siedzibą w Bucharzewie pod adresem: Bucharzewo 153, 64-410 Sieraków, NIP 787-00-07-165, REGON 632196548, zwany dalej „Nadleśnictwem Sieraków” ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnych zapasów magazynowych w postaci siatki metalowej, opisanej w ust. 2 niniejszego ogłoszenia, na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Przedmiot postępowania: sprzedaż zbędnych materiałów magazynowych w postaci siatki metalowej z rozbiórki ogrodzeń upraw leśnych
  Przedmiot postępowania
  Lp. Przedmiot postępowania Ilość (mb)
  1 Siatka metalowa o wysokości 200 cm z rozbiórki ogrodzeń upraw leśnych 20 000
  Siatka metalowa pochodząca z rozbiórki ogrodzeń upraw leśnych znajduje się w rolkach o nieregularnej długości od 10 m do 50 m. Siatka jest miejscami przerdzewiała, splątana i poprzerywana, mogą wystąpić resztki roślinności leśnej przerastające siatkę. Przeważający typ 200/17/30M, gdzie 200 oznacza wysokość siatki w cm, 17 – liczbę drutów poziomych, 30 – odległość pomiędzy drutami pionowymi, M – grubość drutu około 2,0 mm.
 3. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia i podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli przez Oferenta oraz zawierać wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.
 4. Cena wywoławcza – 3,83 zł brutto za 1 mb (w tym podatek VAT 23%). Sprzedaż przedmiotu przetargu nie może nastąpić za cenę poniżej ceny wywoławczej.
 5. Określa się minimalną ilość zakupu na 200 mb, przy czym oferent wyraża zgodę na zakup w częściach liczących od 10 do 30 mb siatki więcej, co podyktowane jest różnymi długościami siatki w rolkach.
 6. Nadleśnictwo Sieraków nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
 7. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup siatki metalowej z rozbiórki ogrodzeń upraw leśnych. Nie otwierać do 04.12.2023 r. do godz. 10:30” w sekretariacie Nadleśnictwa Sieraków do dnia 04.12.2023 r. do godz. 10.00.
 8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Nadleśnictwa Sieraków w Bucharzewie, Bucharzewo 153, 64-410 Sieraków, w dniu 04.12.2023 r., o godz. 10:30. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu otwarcia ofert.
 9. Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 14:00, w siedzibach wymienionych poniżej leśnictw, po uprzednim kontakcie telefonicznym z osobami odpowiedzialnymi:
  Dostępne do sprzedaży ilości siatki w poszczególnych leśnictwach
  Lp. Magazyn Adres Dostępna ilość siatki (mb) Osoba do kontaktu Telefon
  1 Leśnictwo Gospódka Gospódka 1, 64-410 Sieraków 8 000 Przemysław Rzyski 61 295 28 36, 785 998 600
  2 Leśnictwo Kukułka Kukułka 1, 64-410 Sieraków 4 800 Ireneusz Soporowski 785 998 606
  3 Leśnictwo Czapliniec Czapliniec 1, 64-410 Sieraków 7 200 Mieczysław Szmyt 95 748 12 21, kom. 785 998 608
 10. Kryteria wyboru oferty – 100% cena.
 11. W przypadku złożenia dwóch lub więcej równorzędnych najkorzystniejszych ofert, Nadleśnictwo Sieraków zaprosi oferentów do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie. W takim przypadku wygrywa oferta dodatkowa z najwyższą ceną.
 12. Nadleśnictwo Sieraków zapewnia oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę, taką ilość siatki, jaką zadeklarował w swojej ofercie w ramach dostępnych ilości określonych w pkt 9, z zastrzeżeniem postanowień pkt 5. Każda kolejna oferta w rankingu może być zredukowana do ilości, która pozostanie dostępna.
 13. Po otwarciu ofert, właściwy miejscowo leśniczy przygotuje ilość siatki do sprzedaży, w miarę możliwości najbardziej zbliżoną co do złożonej oferty i przekaże informację zwrotną o dokładnej ilości do Nadleśnictwa Sieraków za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 14. Na podstawie dokumentu WZ sporządzonego przez Nadleśnictwo Sieraków zostanie wystawiona faktura VAT, z obowiązkiem zapłaty w dniu jej wystawienia w kasie Nadleśnictwa Sieraków. Płatność gotówkowa lub kartą płatniczą.
 15. O planowanym wystawieniu faktury oferent zostanie poinformowany telefonicznie, w celu ustalenia dogodnego terminu dla odbiorcy.
 16. Wydanie nabywcy przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny sprzedaży. Nabywca jest obowiązany do odbioru nabytego przedmiotu przetargu bez zbędnej zwłoki. Nadleśnictwo Sieraków od dnia wystawienia faktury nie odpowiada za ewentualną utratę lub pogorszenie stanu zakupionego przedmiotu przetargu.
 17. Nadleśnictwo Sieraków nie odpowiada za wady ukryte przedmiotu. Nabywca nie ma prawa do zgłaszania roszczeń względem Sprzedającego w zakresie stanu i jakości zakupionego przedmiotu przetargu.
 18. Nadleśnictwo Sieraków zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania, bez podawania przyczyny.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieraków
Aleksandra Naparty (-)