Asset Publisher Asset Publisher

Ekosystemy reprezentatywne

Na obszarach ekosystemów reprezentatywnych nie pozyskuje się drewna. Wyjątkową sytuacją może być np. usuwanie obcych gatunków drzew i krzewów (czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowej) w celu zachowania tych ekosystemów w stanie jak najbardziej naturalnym.

W Nadleśnictwie Sieraków wyznaczono następujące ekosystemy reprezentatywne:

 • Na obszarach ekosystemów reprezentatywnych nie pozyskujemy drewna. Rezerwaty przyrody - 148,56 ha,
 • Strefy ochrony całorocznej ptaków - 247,32 ha;
 • Wybrane siedliska przyrodnicze w stanie zachowania A - 29,67 ha;
 • Wybrane siedliska przyrodnicze w stanie zachowania B i C - 99,65 ha;
 • Siedliska nieleśne - 2,50 ha;
 • Grunty pozostawione do naturalnej sukcesji - 49,62 ha;
 • Drzewostany trudnodostępne - 56,83 ha;
 • Drzewostany cenne przyrodniczo - 18,51 ha;
 • Bagna - 40,77 ha;
 • Bory i lasy bagienne - 5,05 ha;
 • Powierzchnie wyłączone z innych przyczyn - 20,17 ha;
 • "Kępy ekologiczne" (założone od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2021 r.) - 83,54 ha

Ogółem 802,19 ha (5,67% powierzchni nadleśnictwa)

Wyznaczanie ekosystemów reprezentatywnych jest wymogiem Certyfikatu Dobrej Gospodarki Leśnej FSC®.

Osobami do kontaktu w sprawie wyznaczania ekosystemów reprezentatywnych są:

 • z ramienia Nadleśnictwa Sieraków - Paweł Mizera, tel. 61 29 53 616, e-mail: pawel.mizera@poznan.lasy.gov.pl;
 • z ramienia RDLP w Poznaniu - Marlena Kowalkowska, tel. 061 668 44 36, e-mail: marlena.kowalkowska@poznan.lasy.gov.pl.