Asset Publisher Asset Publisher

Warunki przyrodnicze

Pod zarządem Nadleśnictwa Sieraków znajduje się niemal 14 tys. ha lasów. Jest to teren bardzo ciekawy przyrodniczo.

Rzeźba terenu

Teren Nadleśnictwa Sieraków należy do obszarów nizinnych średnio (obręb Bucharzewo Sierakowskie) i bardzo urozmaiconych (obręb Sieraków) pod względem typów rzeźby.

Największy obszar zajmują tereny równe, o małych  deniwelacjach (większa część obrębu Bucharzewo Sierakowskie i północna część obrębu Sieraków). Pozostała część obszaru nadleśnictwa to tereny faliste i pagórkowate (środkowa część obrębu Bucharzewo Sierakowskie i większa część obrębu Sieraków).

Obecne ukształtowanie terenu Nadleśnictwo Sieraków zawdzięcza zlodowaceniu północnopolskiemu, w stadiale głównym, z osadami faz pomorskiej, poznańsko-dobrzyńskiej i leszczyńskiej. Pod względem ukształtowania terenu nadleśnictwo charakteryzują  następujące typy reliefu: nizinny równy, nizinny falisty i teren pagórkowaty.

Warunki glebowe

Na terenie nadleśnictwa wyróżniono podczas prac glebowo-siedliskowych 18 typów gleb.

Przeważają gleby bielicowe (44%) i rdzawe (36%), dalej płowe (4%), arenosole (3%), gleby brunatne (3%), deluwialne (2%), rigosole (2%), murszowe (2%), gruntowoglejowe (1%), torfowe (1%) i pozostałe: gleby mułowe, murszowate, kulturoziemne, opadowoglejowe, mady rzeczne, gleby industrio- i urbanoziemne, czarne ziemie i hortisole (2%).

Warunki wodne

Lasy Nadleśnictwa Sieraków położone są w dorzeczu rzeki Odry, w zlewni rzeki Warty – prawostronny dopływ Odry i w zlewni Noteci – prawostronny dopływ Warty. Sieć rzeczna tworzona jest przede wszystkim przez rzekę Wartę, Oszczenicę i ich dopływy.

W północnej części obrębu Bucharzewo Sierakowskie (zlewnia Noteci) brak jest powierzchniowych cieków wodnych, a opadowe wody powierzchniowe wsiąkają w przepuszczalne utwory powierzchniowe. Zlewnie budują przepuszczalne piaski rzeczne, które zostały powierzchniowo przekształcone eolicznie i zwydmione.

W południowej części obrębu Bucharzewo Sierakowskie i w obrębie Sieraków (zlewnia Warty) wody odprowadzane są pośrednio i bezpośrednio do rzeki Warty.

Pod względem naturalnych zbiorników wodnych Nadleśnictwo Sieraków (południowa część Bucharzewa Sierakowskiego i obrębu Sieraków) jest bogata. Większość jezior występuje na terenie obrębu Sieraków. Część z nich to typowe jeziora rynnowe, wypełniające dna rynien polodowcowych. Występują tu układy rynien o przebiegu południkowym. Są tu również jeziora wypełniające zagłębienia w równinach morenowych. Poza zbiornikami tego typu występują mniejsze powierzchniowo jeziora wytopiskowe, powstałe po bryłach martwego lodu, oraz liczne małe jeziorka i stawy hodowlane.

Klimat

Podstawowe dane klimatyczne przedstawiają się następująco:

  • opady atmosferyczne ok. 550 mm rocznie,
  • temperatura średnia roczna 8oC,
  • czas zalegania pokrywy śnieżnej ok. 60 dni,
  • czas trwania zimy przeciętnie 80-90 dni w roku,
  • dni z przymrozkami 95-100 dni, bardzo mroźnych 3-5 dni, mroźnych 29, ciepłych 30-35;
  • lato trwa ok. 90 dni,
  • długość okresu wegetacyjnego ok. 220 dni,
  • przymrozki wiosenne występują średnio do 30 kwietnia, skrajnie do 30 maja,
  • przymrozki jesienne występują średnio ok. 10 października.

Warunki klimatyczne obszaru Nadleśnictwa Sieraków są dość trudne do prowadzenia gospodarki leśnej. Niski udział opadów, szczególnie w ostatnich latach występujące długie okresy bezdeszczowe w sezonie wegetacyjnym mają negatywny wpływ na wzrost nowo sadzonych upraw. Wpływa to również na duże zagrożenie pożarowe w lasach. Większość powierzchni Nadleśnictwa Sieraków, zbudowanych jest z piasków luźnych bardzo przepuszczalnych. Mały udział siedlisk wilgotnych, szczególnie borowych, jest odzwierciedleniem niskiego poziomu wody gruntowej. Dlatego ilość opadów atmosferycznych jest szczególnie ważna dla obszaru Nadleśnictwa Sieraków. Do tego dochodzą również występujące lokalnie szkody powodowane przez wiatr.

Nasze nadleśnictwo na mapie