Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Lasy naszego nadleśnictwa są bogate w zwierzynę. Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Sieraków jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, daniele, sarny i dziki. Szacuje się, że jeleni jest ok. 400 szt., danieli 140 szt., saren 1300 szt., a dzików 430 szt. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, bobra, a czasami wilka. Licznie reprezentowane jest także ptactwo.

Na teren Nadleśnictwa Sieraków nakłada się 11 obwodów łowieckich, z czego 5 obwodów ma zatwierdzone Roczne Plany Łowieckie w Nadleśnictwie Sieraków, a pozostałe tylko częściowo znajdują się na naszym terenie.
Z tych pięciu obwodów dwa (nr 138 i 139) to obwody leśne (pow. leśna min. 40%) - zlokalizowane są one na terenie Obrębu Bucharzewo Sierakowskie. Kolejne trzy obwody (nr 141, 142 i 143) to obwody polne (pow. leśna poniżej 40%) zlokalizowane na terenie Obrębu Sieraków.

Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. Wynika z niego m.in., że na przestrzeni ostatnich lat stan populacji jeleniowatych systematycznie wzrasta.