Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Sieraków znajdują się nie tylko lasy będące własnością Skarbu Państwa, ale również lasy gminne, agencyjne czy prywatne. Na mocy porozumienia podpisanego pomiędzy Starostą Międzychodzkim a Nadleśniczym Nadleśnictwo Sieraków sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych.

Łączna powierzchnia lasów niepaństwowych nadzorowanych przez Nadleśnictwo Sieraków wynosi 1074 ha. Gospodarka w lasach niepaństwowych oparta jest na uproszczonych planach urządzenia lasów niepaństwowych, opracowanych na lata 2008-2017. Zadania gospodarcze realizowane przez właścicieli wykonywane są pod ścisłym nadzorem Nadleśnictwa. Drewno pochodzące z lasów niepaństwowych jest cechowane niebieską płytką z numerem oraz wydawane jest świadectwo legalności.

W Nadleśnictwie Sieraków sprawy związane z gospodarką w lasach niepaństwowych prowadzi pan Waldemar Ciesielski, tel. 61 29 53 617, kom. 722 372 202, e-mail: waldemar.ciesielski@poznan.lasy.gov.pl