Wydawca treści Wydawca treści

Zaproszenie

na spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska PLH300032 w sprawie projektu planu zadań ochronnych

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu realizuje projekt nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, dzięki któremu sporządzone zostaną plany zadań ochronnych (pzo) dla 22 obszarów Natura 2000 w województwie wielkopolskim.

Dla każdego obszaru Natura 2000 objętego projektem, tworzone są Zespoły Lokalnej Współpracy (ZLW), które umożliwiają zainteresowanym osobom, podmiotom, grupom interesu oraz instytucjom publicznym udział w procesie tworzenia projektu pzo. W ramach poszczególnych Zespołów organizowane są spotkania warsztatowe. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników spotkania warsztatowe ZLW obędą się w formie online, na platformie MS Teams.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w III spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska PLH300032, które odbędzie się 18 maja 2023 r., od godz. 10:00. Link do spotkań zostanie przesłany w przededniu wydarzenia.

Podczas III warsztatów zaprezentowane zostaną cele działań ochronnych i planowane działania ochronne oraz projekt zarządzenia w sprawie planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska PLH300032.

Zgłoszenia do Zespołów Lokalnej Współpracy prosimy przesyłać do 16 maja 2023 r., na adres email: michal.jankowski@poznan.rdos.gov.pl. (z wyjątkiem osób, które wcześniej zgłosiły akces do Zespołu).

Szczegółowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod nr telefonu 61 639 64 48.

Dołączanie do spotkania w aplikacji MS Teams nie wymaga pobrania dodatkowego oprogramowania, zatem mogą Państwo połączyć się z nami w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska PLH300032 przygotowywany jest w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Logotypy, od lewej: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Unia Europejska Fundusz Spójności

Materiały do pobrania


Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone na mocy tzw. "dyrektywy ptasiej" do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące na mocy tzw. "dyrektywy siedliskowej" siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha. Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów "naturowych" powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczone są cztery obszary Natura 2000:

Obszar specjalnej ochrony ptaków "Puszcza Notecka" PLB300015 - wyznaczony w 2007 r., powierzchnia całkowita 178 255,8 ha. W granicach ostoi znalazła się zdecydowana większość gruntów Nadleśnictwa Sieraków (14 147,45 ha). Poza OSO położone są tylko trzy wydzielenia obrębu Sieraków: 107g, 217t oraz 217w. Jest to największy w Polsce obszar wydm śródlądowych, porośnięty monokulturami sosnowymi posadzonymi po gradacji strzygoni choinówki w latach 1922-1924. Na terenie ostoi znajduje się kilkadziesiąt jezior pochodzenia wytopiskowego oraz liczne torfowiska. Przedmiotem ochrony jest 25 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, z czego na terenie Nadleśnictwa Sieraków występują: bąk Botaurus stellaris (kod A021), bocian czarny Ciconia nigra (A030), kania czarna Milvus migrans (A073), kania ruda Milvus milvus (A074), bielik Haliaeetus albicilla (A075), żuraw Grus grus (A127), puchacz Bubo bubo (A215), włochatka Aegolius funerus (A223), lelek Caprimulgus europaeus (A224), dzięcioł czarny Dryocopus martius (A236), dzięcioł średni Dendrocopos medius (A238), lerka Lullula arborea (A246), muchołówka mała Ficedula parva (A320), gągoł Bucephala clangula (A067) i jarzębatka Silvia nisoria (A307).

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty "Jezioro Kubek" PLH300006 - zatwierdzony decyzją Komisji z dnia 13 listopada 2007 r., powierzchnia całkowita 1048,8 ha. Większa część obszaru położona jest na gruntach Nadleśnictwa Sieraków. W granicach ostoi znalazły się grunty leśnictwa Lichwin o powierzchni 765,94 ha. Obszar położony jest na pograniczu wysokiej i środkowej terasy Obornickiej Doliny Warty oraz pól wydmowych Puszczy Noteckiej, na północ od Sierakowa. W skład ostoi wchodzi Jezioro Kubek otoczone niemal ze wszystkich stron lasami. Bardzo interesującym elementem jest kompleks roślinności związany z cyrkiem źródliskowym niewielkiego strumienia zasilającego Jezioro Kubek, a wypływającego spod wału wydm przy jego północnych brzegach. Spośród 7 typów chronionych siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (DS) wymienionych w SDF-ie ostoi na gruntach administrowanych przez Nadleśnictwo Sieraków stwierdzono:

91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe),

3260 - nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis),

2330 - wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis).

Na terenach nadleśnictwa stwierdzono wystepowanie wilka - jedynego gatunku stanowiącego przedmiot ochrony ostoi.

Obszar mający znaczenie dla wspólnoty "Jezioro Mnich" PLH300029 - zatwierdzony decyzją Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r., powierzchnia całkowita 46 ha, w tym w zarządzie Nadleśnictwa Sieraków 11,80 ha – pododdziały 308c, 308cx, 335b, 335g, 336a i 336b leśnictwa Kukułka. W skład ostoi wchodzą dwa polodowcowe jeziora - Mnich i Mnich Mały – połączone niewielkim ciekiem, kompleks rozległych torfowisk niskich i przejściowych oraz graniczące z nimi łąki, a także ponad 170-letni starodrzew sosnowy. W granicach ostoi znalazły się rezerwaty przyrody „Cegliniec" oraz „Mszar nad Jeziorem Mnich". Spośród 7 typów chronionych siedlisk przyrodniczych i 2 gatunków roślin wymienionych w SDF-ie ostoi na gruntach administrowanych przez Nadleśnictwo Sieraków zinwentaryzowano następujące:

3140 – twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic Charceteria spp.,

7140 – torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością Scheuchzerio-Caricetea),

7210 – torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis),

7230 - górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk,

1393 - haczykowiec (sierpowiec) błyszczący Hamatocaulis vernicosus.

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty "Ostoja Międzychodzko-Sierakowska" PLH300032 - zatwierdzony decyzją komisji z dnia 10 stycznia 2011 r., powierzchnia całkowita 7 591,1 ha, w tym w zarządzie Nadleśnictwa Sieraków 2 457,09 ha. W skład ostoi weszło większość wydzieleń leśnictw Ławica i Prusim oraz fragmenty leśnictw Stary Młyn i Tuchola. W obszarze ostoi reprezentowane są niemal wszystkie typy polodowcowej rzeźby terenu Wielkopolski: moreny denne i czołowe, sandry, jeziora rynnowe i in. Na terenie Nadleśnictwa Sieraków stwierdzono występowanie wszystkich spośród 5 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I DS oraz 2 z czterech gatunków zwierząt z Załącznika II DS, wymienionych w SDF-ie jako przedmioty ochrony ostoi:

3150 – starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion;

9110 – kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum),

9130 – żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio-odorati-Fagenion),

9190 – kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae),

91F0 – łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum);

1337 – bóbr europejski Castor fiber,

1324 – nocek duży Myotis myotis.

Dodatkowo, w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa, poza gruntami przez niego zarządzanymi, położony jest OZW "Sieraków" PLH300013 obejmujący budynek byłego Ośrodka Zdrowia w Sierakowie, na strychu którego znajduje się kolonia rozrodcza nietoperza nocka dużego.