Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczonych jest pięć rezerwatów przyrody:

Buki nad Jeziorem Lutomskim – pow. 55,17 ha, utworzony w 1958 r. w celu zachowania fragmentu najlepiej zachowanego w tej części kraju lasu bukowego o cechach zespołu naturalnego.

Cegliniec – pow. 4,31 ha, utworzony w 1960 r. w celu ochrony fragmentów lasu sosnowego na siedlisku boru mieszanego, który ocalał z klęski gradacji strzygoni choinówki mającej miejsce w Puszczy Noteckiej w latach 1922 - 1924.

Mszar nad Jeziorem Mnich – pow. 6,04 ha, utworzony w 1967 r. w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowiska roślin bagiennych oraz torfowiska przejściowego, powstałego na jeziorze o charakterze dystroficznym.

Czaple Wyspy – pow. 7,14 ha, utworzony w 1957 r. w celu ochrony miejsc lęgowych rzadkich ptaków,  a w szczególności: kani czarnej,  sokoła wędrownego  i kormorana czarnego.

Bukowy Ostrów – pow. 77,92 ha, utworzony w 2006 r. w celu zachowania unikatowego kompleksu roślinności wodnej, bagiennej i leśnej w krajobrazie pagórków kemowych i zbiorników wodnych, ochrona rzadkich gatunków flory i fauny, a także zachodzących na tym obszarze procesów dynamiki, szczególnie fluktuacji i sukcesji.