Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie o obradach Komisji Założeń Planu Urządzenia Lasu

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Sieraków na lata 2026 – 2035.

Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 20.04.2023 r., o godz. 9:30, w Hotelu Kama Park, ul. Orla 13, 64-410 Sieraków. Nadleśnictwo Sieraków zachęca zainteresowane osoby i przedstawicieli instytucji samorządowych do wzięcia udziału w obradach. W tym celu należy zgłosić chęć uczestnictwa, wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, na adres: k.gielda-pinas@poznan.lasy.gov.pl do dnia 17.04.2023 r.

Założenia do planu zostaną wyłożone do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-poznaniu/plany-urzadzenia-lasu w dniach od 22 maja do 12 czerwca 2023 r.

Uwagi i wnioski do założeń planu należy składać na piśmie, w terminie do dnia 23 czerwca 2023 r., na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10, 61-959 Poznań, lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@poznan.lasy.gov.pl.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu ww. uwagi i wnioski rozpatrzy w terminie do dnia 7 lipca 2023 r.

 


Plan urządzenia lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane przez Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu. Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Nadleśnictwo Sieraków prowadzi gospodarkę leśną na podstawie Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Sieraków na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r., zatwierdzonego pismem Ministra Środowiska z 28.11.2026 r. (znak: DLP-I.611.68.2016).

Dokumenty udostępniamy w Biuletynie Informacji Publicznej.