Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Podział Nadleśnictwa Sieraków na obręby leśne odzwierciedla zróżnicowanie jego drzewostanów. Obręb Bucharzewo to przede wszystkim monokultury sosnowe Puszczy Noteckiej – wielkiego kompleksu leśnego o powierzchni ponad 130 tys. ha. Lasy Obrębu Sieraków, choć bardziej rozdrobnione, odznaczają się większą różnorodnością siedlisk.

Powierzchnia leśna Nadleśnictwa Sieraków zajmuje 13789,96 ha, z czego lasy ochronne stanowią ponad 61%. Podstawowym gatunkiem lasotwórczym pozostaje bez wątpienia sosna, z udziałem powierzchniowym 84,87%. Udział pozostałych gatunków przedstawia się następująco:

 • pozostałe iglaste (modrzew, świerk, daglezja) – 0,77%,
 • dąb – 4,28%,
 • buk – 2,65%,
 • brzoza – 2,45%
 • olcha – 4,16%
 • pozostałe liściaste (akacja, jesion, grab, jawor, lipa, klon, wiąz, topola, osika) - 0,82%

Dominujące siedliska leśne to bór świeży (Bśw) o udziale 49% oraz bór mieszany świeży (BMśw) z udziałem 20,93%. Udział pozostałych typów siedliskowych lasów przedstawia się następująco:

 • bór wilgotny (Bw) - 0,04%,
 • bór bagienny (Bb) - 0,04%,
 • bór mieszany wilgotny (BMw) - 0,43%,
 • bór mieszany bagienny (BMb) - 0,03%,
 • las mieszany świeży (LMśw) - 13,48%,
 • las mieszany wilgotny (LMw) - 1,30%,
 • las mieszany bagienny (LMb) - 0,01%,
 • las świeży (Lśw) - 9,99%,
 • las wilgotny (Lw) - 1,18%,
 • ols (Ol) - 2,11%,
 • ols jesionowy (OlJ) - 1,36%,
 • las łęgowy (Lł) - 0,10%.

Łączna zasobność drzewostanów nadleśnictwa wynosi 3 780 021 m sześc., a w przeliczeniu na 1 ha – 284 m sześc.