Wydawca treści Wydawca treści

29 nowych obiektów zatrzymujących wodę w lesie

W 2021 roku zakończyliśmy działania związane z budową kolejnych obiektów małej retencji nizinnej.

 

Całkowita (tj. projekt, budowa i nadzór inwestorski) łączna wartość netto 29 obiektów w Nadleśnictwie Sieraków: 817 308,86 zł, w tym dofinansowanie z funduszy UE 694 712,53 złW wyniku podjętych działań wykonano 29 obiektów piętrzących wodę:

  • 14 progów,
  • 13 zastawek,
  • 2 przepusty z piętrzeniem.

Próg to nic innego jak zapora wykonana w poprzek cieku wodnego, która w sposób trwały spiętrza poziom lustra wody powyżej wybudowanego urządzenia.

Zdjęcie przedstawia próg drewniany piętrzący wodę w śródleśnym rowie (fot. Waldemar Ciesielski Nadleśnictwo Sieraków, 31.12.2023 r.).

Zastawka działa na podobnej zasadzie jak próg, lecz piętrzenie jest regulowane i odbywa się za pomocą desek, tzw. „szandorów”, regulujących poziom wody na cieku.

Zdjęcie przedstawia zastawkę piętrzącą wodę w leśnym rowie (fot. Waldemar Ciesielski Nadleśnictwo Sieraków, 31.12.2021 r.).

Przepusty wykorzystywane są głównie w infrastrukturze drogowej, umożliwiając swobodny przejazd przez ciek wodny (rów bądź strugę).

Zdjęcie przedstawia przepust przechodzący pod nawierzchnią drogi leśnej (fot. Waldemar Ciesielski Nadleśnictwo Sieraków).

W okresach suszy utrzymywanie wody ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemu leśnego.

"Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" jest kontynuacją projektu małej retencji nizinnej (MRN) realizowanego przez Lasy Państwowe przy udziale funduszy unijnych.

W 2010 r., w ramach pierwszej odsłony projektu MRN, wybudowaliśmy 2 zbiorniki retencyjne, 7 zastawek piętrzących wodę na ciekach oraz 1 próg spiętrzający wodę na jednym z jezior, a także przepust łączący dwa fragmenty leśne.

Przedsięwzięcie współfinansowane w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska (działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska).

O projekcie adaptacji nizinnej

"Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" jest kontynuacją projektu małej retencji nizinnej realizowanego przez Lasy Państwowe przy udziale funduszy unijnych.

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych.

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
  • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
  • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
  • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

Przedsięwzięcie będzie współfinansowane w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska (działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska).