Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu Certyfikatu Dobrej Gospodarki Leśnej FSC® zobowiązuje wszystkie podległe jej nadleśnictwa do identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (ang. High Conservation Value Forests).

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu posiada certyfikat Dobrej Gospodarki Leśnej FSC®, przyznawany dla zarządzających lasami zgodnie z określonymi zasadami i kryteriami. Zasady  te obejmują m.in. przestrzeganie regulacji prawnych danego kraju, racjonalne czerpanie korzyści z lasu, ochronę przyrody i bioróżnorodności leśnej, ochronę lasów o szczególnej wartości, jak i przestrzeganie zasad współpracy z lokalną ludnością.
W celu osiągnięcia zgodności ze standardami FSC jesteśmy zobowiązani do wyznaczania lasów o wysokiej wartości, które występują na terenie RDLP w Poznaniu. Na wskazanych obszarach działania gospodarcze będą dostosowane do wymogów ochrony wartości takich lasów. Obszary te będziemy desygnować jako "Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (z ang. High Conservation Value Forests - HCVF)".

Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce zostały opracowane przez Związek Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska".

Kategorie lasów HCVF, które występują w Nadleśnictwie Sieraków:

HCVF 1. Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych:

HCVF 1.1. Obszary chronione:

HCVF 1.1. a)  Lasy w rezerwatach przyrody - 150,58 ha,

HCVF 1.1. b)  Lasy w parkach krajobrazowych - 9 165,96 ha,

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków - 1158,98 ha;

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej - tutaj zaliczamy całą powierzchnię obrębu Bucharzewo Sierakowskie (8893,52 ha), będącego częścią Puszczy Noteckiej;

HCVF 3.2. Ekosystemy leśne rzadkie i zagrożone w skali Europy - 467,80 ha;

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych:

HCVF 4.1. Lasy wodochronne (z wyłączeniem wykonanych i planowanych rębni zupełnych) - 3 407,50 ha;

HCVF 4.2. Lasy glebochronne - 4 137,56 ha;

Lasy o szczególnych walorach to także miejsca pamięci. HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności - 125,75 ha

Kategoria HCVF 6 kategoria obejmuje lasy ważne kulturalnie, przyrodniczo, ekonomicznie lub religijnie dla społeczności lokalnych, w których zlokalizowane są wszelkie elementy dziedzictwa kulturowego, np.: miejsca pamięci narodowej, stare nieczynne cmentarze, mogiły, krzyże pamiątkowe, miejsca kultu religijnego, stanowiska archeologiczne, grodziska a także pomniki przyrody oraz ścieżki edukacyjne. Kategoria ta wyznaczana jest po uzyskaniu opinii lokalnych społeczności, w procesie konsultacji społecznych. Załączamy w związku z tym otwarty kwestionariusz zgłaszania propozycji lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.

Osobami do kontaktu w sprawie identyfikacji lasów HCVF są:

  • z ramienia Nadleśnictwa Sieraków - Paweł Mizera, tel. 61 29 53 616, e-mail: pawel.mizera@poznan.lasy.gov.pl;
  • z ramienia RDLP w Poznaniu - Marlena Kowalkowska, tel. 061 668 44 36, e-mail: marlena.kowalkowska@poznan.lasy.gov.pl.