Wydawca treści Wydawca treści

Cennik detaliczny na drewno na 2023 r.

Decyzja nr 6/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieraków z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie zaktualizowania cennika detalicznego na drewno wielkowymiarowe, średniowymiarowe i małowymiarowe na 2023 rok.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2022 r., poz. 672.) oraz § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 18 maja 1994r. w sprawie nadania statutu PGL LP oraz Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 22.09.2021 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022 – 2023 oraz wytycznych RDLP w Poznaniu z dnia 10.01.2023 r. (zn. spr.: ED.805.2.2023) dotyczących cenników dla sprzedaży detalicznej na 2023 rok ustalam, że:

§ 1. Z dniem 1 lipca 2023 roku wprowadzam do stosowania zaktualizowany cennik detaliczny na drewno wielkowymiarowe, średniowymiarowe i małowymiarowe w 2023 roku w Nadleśnictwie Sieraków.

§ 2. Cennik stanowią załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 3. Traci moc: Decyzja nr 1/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieraków

Aleksandra Naparty (-)